JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA „Ruka podrške za bolje sutra 3“

Na temelju Odluke o financiranju, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:980-01/23-01/01; URBROJ: 524-06-03-01-01/1-23 od 28. ožujka 2024.) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027. u sklopu Poziva ZAŽELI – prevencija institucionalizacije za projekt „Ruka podrške za bolje sutra 3“, kodni broj SF.3.4.11.01.0190 Humanitarna udruga Duga Vukovar objavljuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA„Ruka podrške za bolje sutra 3“

Odlukom o financiranju i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava Humanitarnoj udruzi Duga Vukovar odobrena su bespovratna sredstva u 100% iznosu za provedbu projekta „Ruka podrške za bolje sutra 3“ ( u daljnjem tekstu: Projekt ) .

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 960.000,00 € od čega je 85% sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda plus i 15% sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) u svakodnevnom životu i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Projektom je predviđeno uključivanje 120 pripadnika ciljane skupine sa područja grada Vukovara i prigradskih naselja Sotin i Lipovača na period od 32 mjeseca.

Očekivani početak pružanja usluge potpore i podrške – 01.06.2024.godine.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljanih skupina koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva, koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent a čiji mjesečni prihodi:

 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju
  u aktivnosti projekta
 • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • NAPOMENA : na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine.

2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

 • koje imaju 18 i više godina na dan ulaska u projektnu aktivnost
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi višečlanog kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju metodologijama vještačenja
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
 • čiji roditelj i drugi član obitelji nema priznato pravo na status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj
 • NAPOMENA: na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine.

Za dokazivanje pripadnosti ciljanoj skupini potrebno je priložiti i sljedeće :

 1. ZA OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
 • Presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Potvrda porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža(u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva)
 • Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (Obrazac objavljen uz Javni poziv)
 1. ZA ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM
 • Presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 • Izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (Obrazac objavljen uz Javni poziv )

NAČIN PRIJAVE I ROKOVI:

Prijave se podnose na Obrascu za iskaz interesa – uključivanje u projekt objavljenom uz ovaj Javni poziv.

Obrazac za iskaz interesa – uključivanje u projekt i Izjava o članovima zajedničkog kućanstva može se preuzeti na internetskoj stranici https://duga-vukovar.hr/ ili u prostorijama Udruge.

Prijave se podnose u roku od 15 ( petnaest )dana od objave ovog Javnog poziva predajom dokumentacije na adresu Humanitarne udruge Duga Vukovar, Kardinala Alojzija Stepinca 27, 32 000 Vukovar, u vremenu od 08:00 do 13:00 sati ili putem e-maila administracija@duga-vukovar.hr

U slučaju zaprimanja većeg broja prijava u navedenom roku prednost će imati prijavitelji sa najnižim primanjima.

Prijave koje pristignu nakon navedenog roka od 15 (petnaest) dana od dana objave istoga, a u roku trajanja provedbe Projekta će se zaprimati kako bi se i tijekom provedbe projekta prijavitelji mogli naknadno uključivati u projekt, ako se za to ukaže mogućnost.

Prijava za iskaz interesa na ovaj Javni poziv služi u svrhu utvrđivanja potreba i broja potencijalnih korisnika/ca koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u projektu te prijavitelj nije automatski uključen u navedeni Projekt.

Sve informacije vezane za prijave mogu se dobiti slanjem upita na e- mail administracija@duga-vukovar.hr ili na telefon 099 520 22 11.