Naši počeci

Humanitarna udruga Duga osnovana je 31. svibanj 2013. godine u Vukovaru s ciljem da doprinosi zaštiti i promicanju ljudskih prava osobito prema socijalnom i zdravstvenom statusu pojedinca i društvenih skupina-osoba treće životne dobi i osoba u riziku od siromaštva.

Djelujemo kao neprofitna neovisna nevladina organizacija za društveni razvoj, te djelujemo u zajednicama u kojima naš rad može pridonijeti općem razvoju. Poštujemo ljudska prava i jednako postupanje i zabranjuje se bilo kakva diskriminacija na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi ili spolnog usmjerenja.

Sa svrhom ispunjavanja ciljeva Udruga je 04. travnja 2014. godine otvorila vrata socijalne samoposluge Vukovar tj. „Plave kuće“ kako su je od milja zvali naši korisnici. Svrha otvaranja socijalne samoposluge je unaprijediti kvalitetu življenja osoba na rubu siromaštva podjelom paketa hrane i higijene korisnicima na području grada Vukovara, a kasnije su obuhvaćene i osobe na području okolnih Općina i grada Iloka.

Humanitarna udruga Duga Vukovar 2014. godine dobitnik je volonterske nagrade u kategoriji: Primjer organizatora volontiranja.
Od 2015. godine Udruga ima status Posrednika u doniranju hrane.

Od 2016. godine započinju se provoditi projektne aktivnosti u Programu za starije s ciljem uključivanja starijih osoba u sve segmente kulturnog i društvenog života zajednice kako bi se stvorio preduvjet za njihovo zdravo i sretno starenje. Naglasak je stavljan na njihovu edukaciju i pomoć u rješavanju osnovnih prava kao i mogućnost poludnevnog boravka i sudjelovanje u kreativnim, društvenim, sportskim, zabavnim i kulturnim sadržajima. Projektnim aktivnostima zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada osiguravamo i neophodnu pomoć i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama u njihovim domovima.

Program Socijalna samoposluga Vukovar prepoznata je i od strane grada Vukovara te je od 2017. godine financira kao projekt od interesa za grad Vukovar.

Humanitarna udruga Duga Vukovar kao član platforme Mreža hrane koja je aktivno sudjelovala u zagovaranju sprječavanju bacanja hrane i donošenju Pravilnika o doniranju hrane i hrane za životinje nominirana je za EU građanina 2018. godine.

Zahvaljujući podršci brojnih donatora, partnera i predanom radu naših djelatnika koji nas prate na našem putu u ostvarenju ciljeva i misije iz godine u godinu zajedno rastemo i napredujemo te je rad Udruge prepoznat i vidljiv na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Od 2022. Humanitarna udruga Duga Vukovar nalazi se na novoj adresi K. A. Stepinca 27 u Vukovaru.

Od 2022. godine Udruga preuzima ulogu Koordinatora Banke hrane za Vukovarsko-srijemsku županiju.

Vizija

Stvaranje pravednog i solidarnog društva jednakih mogućnosti za svakog pojedinca

Misija

Promijeniti sva lica siromaštva